Et variert Norsk filosofisk tidsskrift

I dette åpne nummeret er det et stort spenn i temaer og problemstillinger: Levinas’ begrep om kvinnelig annethet, Kirkegaard og kjærlighet, norsk nykantianisme, filosofi i skolen og arbeidets filosofi. Vi har altså både diskusjoner av klassiske filosofiske problemstillinger og diskusjoner som dreier som om hvordan filosofien kan anvendes som redskap til dannelse og kunnskapsutvikling.

Fra redaktør Kjersti Fjørtofts leder:

Gry Ane Vikanes Lavik analyserer Emanuel Levinas sitt begrep om kvinnelig annethet i lys av Simone de Beauvoirs kritiske analyserer av kvinnen som det andre. Hun mener at Levinas langt på vei bekrefter Beavours teori om at kvinnelighet tradisjonelt er definert med mannlighet som norm.

I artikkelen «Filosofi og kjærlighet» argumenterer Inga Bostad for å reetablere og utvide begrepet om nestekjærlighet. Dette gjør hun gjennom en analyse av Kirkegaard sitt skrift om kjærlighetens gjerninger og Adornos kritkk av kritikk av Kirkegaard.

Deretter er det norsk filosofihistorie som står på menyen. I artikkelen «Drømmen om verdiene – brytninger i den nykantianske Skillelinjen-kretsen» tar Haakon Flemmen for seg en bevegelse i norsk filosofihistorie, nærmere bestemt en gruppe som ville innføre en kantiansk positivismekritikk i norsk filosofi. Gjennom en analyse av gruppens eneste utgivelse, programskriftet Skillelinjen, diskuterer han hvorfor prosjektet strandet.

I artikkelen «Danning i retning av menneskelig modenhet og visdom gjennom filosofisk dialog?» diskuterer Guro Hansen Helskog ulike modeller for å bruke filosofi som redskap for danning og kunnskapsutvikling. Vi avslutter med Elin Svennebys «Det gode arbeidsliv», som er en anmeldelse av boken Arbeidets filosofi skrevet av Lars Svendsen.

Fra: NFT – 1-2012 — http://www.idunn.no/ts/nft/2012/01

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *