Familiebidrag ønskes

Fra en Kodak-reklame (1949). (Kilde. Flickr commons)

UTLYSNING: Arr – idéhistorisk tidsskrift forbereder et temanummer om familien og er på jakt etter gode bidrag. Redaksjonen inviterer fagpersoner som skriver idéhistorie i bred forstand til å sende inn tekster: Kulturhistoriske, sosialhistoriske og filosofiske bidrag er velkomne. Arr er et meritterende tidsskrift, men åpner også for ikke-tellende tekster som intervjuer, kåserier eller personlige essays.

Ta kontakt med redaktør for nummeret Ragni Indahl (ragni.indahl@stk.uio.no, 951 50 932) eller redaksjonsleder Emil Johnsen (redaksjonen@arrvev.no) for informasjon. Deadline for førsteutkast er 1. desember 2013.

Begrepet «familie» skal være utviklet fra en latinsk term som betyr «en person eller flere som henter mat til andre». Dette knytter begrepet til mennesker som deler mat, som i et hushold eller i en liten stamme, noe som gir assosiasjoner til det greske begrepet oikos. Men i Norge i dag viser «familie» dels til en gruppe mennesker som er knyttet sammen av biologisk arv, det vil si felles DNA (det man i tidligere tider kalte for blodsbånd), dels til en gruppe mennesker som knyttes sammen gjennom legale institusjoner som for eksempel ekteskap, partnerskap og adopsjon.

Standardfamilien

Dagens moderne vestlige familier skulle man anta utviste stor variasjon og mangfold i måter å leve sammen på. Vi lever jo i tider med et ideal om valgfrihet, også med hensyn til samlivsformer. Likevel synes det som om standardideen, grunnmodellen for en familie, er gitt, i hvert fall i fremstillinger av den: En familie er først og fremst som den lille kjernefamilien med mor, far og ett til tre barn. På TV fremstår i hvert fall de fleste sit-com-familier slik. Og verden er definitivt innrettet på denne typen kjernefamilie, både med hensyn til antall seter i en standard bil, antall rom i en standard leilighet hus og standard valgmuligheter når man forsøker å bestille feriebilletter til Syden.

Men familien er ikke bare et sted for å samles om mat som noen i familien har fremskaffet. Den skal i dag også være en arena for selvutvikling, eller eventuelt for selvfremstilling. Eller et sted for å hente krefter til å delta på andre arenaer. (Forskere og toppolitikere i Norge synes å bruke alle ferier på hytta med familien.) Videre ser vi at grupperinger og enkeltpersoner som fremmer ekstreme politiske synspunkter, som fascister og radikale islamister, investerer energi og interesse i familien – og i å kunne få makt over hvordan mennesker skal innrette sine familier. Viljen til å oppsette strenge lover og normer for familier går ofte parallelt med forestillinger om at noen bestemte familiestrukturer skal og må forstås som en opprinnelig og ekte grunnstruktur i samfunnet, et fundament som må gjeninnstalleres for å unngå store samfunnsmessige problemer og generelt forfall.

Endret gjennom historien

Men går vi til historien, ser vi at verken forestillinger om familien, eller det man har kalt en familie, er konstante eller entydige fenomener. Så man må kunne spørre seg hva det er som gjør at vi i dag både som enkeltindivider og på et samfunnsnivå synes å jobbe aktivt for ensretting av våre familier.

Arr ønsker med dette nummeret å øke forståelsen av hva det er vi holder på med for tida, i våre egne familieprosjekter. Og hva det er som skjer på et politisk, kulturelt og samfunnsmessig nivå – når familien fremstilles og rammene for våre familier legges. Vi mener at idéhistorisk kunnskap er viktig for bedre å forstå hva det er vi selv står midt oppe i: Vår ambisjon med dette nummeret er å få opp og frem kunnskap om hva slags fellesskap og hva slags arena man opp igjennom historien har forestilt seg at familien var eller burde være. Det er også relevant å diskutere forholdet mellom ulike ideer om familien i gjennom historien og de historiske realitetene (realkonteksten) for disse ideene – for mye tyder jo på at selv i den perioden hvor den klassiske kjernefamilien hadde sin glansperiode – så var langt fra alle familier slik som idealet foreskrev.

Vi ønsker artikler om ulike familieforståelser og familiebegreper fra antikken til i dag. Se Arrs nettsider for ulike forslag til temaer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *