Antifilosofi

TIDSSKRIFT: Merkelappen «antifilosof» festes ved så forskjellige tenkere som Pascal, Nietzsche og Wittgenstein – noen ganger som skjellsord, andre ganger som hedersbetegnelse. Det disse tenkerne formodentlig har til felles, er at deres filosofi på ulike måter går på tvers av, eller imot, filosofien som vitenskapelig disiplin og rettesnor for hvordan vi bør leve våre liv.

Les mer

Subjekt & substans

TIDSSKRIFT: Subjekt og substans er dyptgripende begreper. Spør vi etter subjektet, finner vi enten gjenstanden det dreier seg om eller parten som undergår forandring. Spør vi etter substansen, finner vi derimot kjernen eller det tilgrunnliggende. Er disse begrepene til å unngå? Subjekt-predikat-modellen virker ufravikelig i språket, og substansen som understøtter egenskapene synes besnærende – besnærende nok til at Descartes tilskriver oss den som medfødt idé.

Les mer

Et variert Norsk filosofisk tidsskrift

TIDSSKRIFT: I dette åpne nummeret er det et stort spenn i temaer og problemstillinger: Levinas’ begrep om kvinnelig annethet, Kirkegaard og kjærlighet, norsk nykantianisme, filosofi i skolen og arbeidets filosofi. Vi har altså både diskusjoner av klassiske filosofiske problemstillinger og diskusjoner som dreier som om hvordan filosofien kan anvendes som redskap til dannelse og kunnskapsutvikling.

Les mer