Kategori - politikk

Kryptisk om modernisering

BOKOMTALE: Hensikten med Gunnar Skirbekks siste bok er å begrepsfeste Norges utvikling til et moderne samfunn. Dette er altså ikke en historikers fortelling om hvordan Norge ble et egalitært samfunn med sosial velferd og økonomisk effektivitet, men en filosofs forsøk på å fange denne utviklingen i filosofiske kategorier. Boken kunne ha blitt både viktig og interessant. Men for denne leseren ble den dessverre en nedtur.

Beskytt filosofene!

AKTUELT: Flere ungarske filosofer har kritisert landets nye, omstridte medielov. I dette oppropet tar de tyske filosofene Jürgen Habermas og Julian Nida-Rümelin sine kolleger i forsvar.

Menneskerettsløshet

AKTUELT: Når regjeringen utviser papirløse mennesker som Maria Amelie og Kamuran Kaplan, toer den sine hender og henviser til lover, regler og prinsipper. I praksis bruker den sin suverene rett til bestemme hvem som skal regnes som et menneske i det norske riket.

– Vi er avhengige av naturen

INTERVJU: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, mener menneskeheten kan vente seg et varslet, kollektivt sammenbrudd. Og ja, det er et etisk dilemma.

Nord som kulturelt avvik og essens

FORSKNING: 1800-tallets kulturelle forestillinger om nordlig geografi og nordlige folk er svært mangetydige. De spenner fra nedlatende forakt via romantisk eksotisering til sterk idealisering. I min avhandling drøfter jeg folkeminnegranskernes bidrag til konstruksjonen av bilder av nordområdene – og deres kulturelle og etniske mangfold i norsk og russisk offentlighet.

Om råtne kompromisser

BOKOMTALE: Når er et politisk kompromiss akseptabelt? Hva gjør et politisk kompromiss moralsk uakseptabelt – eller råttent? Og hva er det moralsk riktig å gjøre dersom et råttent kompromiss er politisk nødvendig, for eksempel for å skape fred?

Drømmen om det fullkomne samfunn

BOKOMTALE: Fokuset på totalitarisme som idé, snarere enn som fenomen, fungerer relativt godt på de europeiske ideologiene – fascisme, nazisme og kommunisme. Her kjenner både leserne og forfatteren konteksten godt. Dessverre virker dette grepet mot sin hensikt når det kommer til islamisme, hvor forfatteren ikke kan konteksten.

Tillit skapte norsk modernitet

BOKNYTT: Skal ein forstå norsk modernitet, må ein sjå på den særskilde tilliten som kjenneteiknar det norske samfunnet. Det hevdar filosof Gunnar Skirbekk i si nye bok Norsk og moderne.

Ideologienes århundre

BOKOMTALE: Ideologienes århundre. En personlig vandring i det 20. århundrets politiske idéhistorie er en samling idéhistoriske radiovignetter Bernt Hagtvet holdt i Verdibørsens lørdagssendinger gjennom året 2009. Det bærer boken preg av.

Mills Om friheten

BOKOMTALE: John Stuart Mills On Liberty er nå oversatt til norsk, 151 år etter at førsteutgaven forelå på engelsk. Hvor fristende er det ikke å anvende Marx’ hegelianske historiefortolkning på hjemlige forhold: Først som tragedie, så som farse, deretter oversatt til norsk.

Toleranse og religiøs brennhug

STUDIO SOKRATES: «Det er alt for dvaskt å oppfatte toleranse som ein mild velvilje overfor folk som tenkjer og lever annleis enn ein sjølv. Det er å gjere toleranse avhengig av flyktige kjensler.»

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…