Bøker

Om metaforer, narrativer og emosjoner

Publisert
Bok: Metaphors, Narratives, Emotions. Their Interplay and Impact – Stefán Snævarr

BOKNYTT: Salongen har bedt Stefán Snævarr presentere sin nye bok Metaphors, Narratives, Emotions. Their Interplay and Impact.

Min bok Metaphors, Narratives, Emotions ble nylig publisert av det nederlandsk-amerikanske forlaget Rodopi. Jeg har flere mål i sikte med denne boken. Jeg ønsker å fordype vår forståelse av hva metaforer, narrativer og emosjoner er, samt vise hvordan de forholder seg til hverandre logisk og epistemologisk. I tillegg prøver jeg å vise den viktigheten deres samspill har for menneskenes liv, ikke minst deres erkjennelse.

Fellestrekk

Det finnes begrepsmessige fellestrekk også. Alle tre er delkonstituert av det å se-som (se aspekter) eller gestaltpersepsjon. Alle tre hjelper oss å gi ting mening. Alle tre gir erkjennelse. Samtidig danner de en treenighet: Emosjoner har narrative og metaforiske aspekter. Videre kan vi analysere begrepene om narrativer og metaforer delvis i hverandres termer. I sin tur har narrativer emosjonelle aspekter.

La oss se på treenighetens epistemologiske rolle. Metaforer, ikke minst poetiske sådanne, spiller en essensiell rolle for vår forståelse av den tause siden til vår kunnskap om emosjoner. Videre er narrativer av stor viktighet for vår forståelse av emosjoner. Emosjoner kan forklares ved hjelp av fortellinger samtidig som vi forstår emosjoner delvis ved å avdekke deres narrative struktur.

En teori om metaforer

Nå til bokens oppbygning. Dens første seksjon kalles «Metaphors and Masks». Der introduserer jeg min aleteiske teori om forståelse av metaforer: Vi forstår en metafor hvis vi forstår under hva slags betingelser den ville være transformativt korrekt, det vil si både transformere sitt objekt og si noe vettugt om det (dette er en meget grov forenkling av et komplekst argument). Jeg snakker også om ana-logikk, det vil si tenkning ved hjelp av metaforer, analogier, similer og lignende. Ana-logikken er en viktig del av vår rasjonalitet.

Seksjon to kalles «The Rule of Narratives». Der introduserer jeg blant annet mitt begrep om narra-logikk, det vil si resonnering ved hjelp av fortellinger. Narra-logikk er ikke narrens logikk, men en vesentlig del av vår rasjonalitet. Jeg påpeker at ikke alle historier blir skapt gjennom fortelling, dagdrømmer og fantasier er selvskapende historier.

Hermeneutisk konstrualisme

Den tredje seksjonen kalles «The Poetic of Emotions». Her introduserer jeg min egen hermeneutiske konstrualisme. Denne er inspirert av Robert Roberts idé om at emosjonenes kognitive moment er se-som (det å se aspekter). Det hermeneutiske momentet er inspirert av Charles Taylors teorier om emosjoner. Men jeg tilføyer at det hermeneutiske momentet betyr at emosjonene er gjennomsyret av mening, ikke minst på grunn av deres metaforiske og narrative struktur.

Ana-logikk kan være av verdifull hjelp for å avdekke taus kunnskap om emosjoner, ikke minst ved hjelp av poetiske metaforer og skjønnlitterære tekster. Det finnes en emo-logikk, emosjonene er med på å avdekke vår verden og er verktøy for vår resonnering.

Treenigheten gjennomsyrer vår måte å se verden på, uten den ville vi ikke hatt noen verden.

Stefán Snævarr er professor ved Høgskolen i Lillehammer. Han har utgitt en rekke bøker på engelsk, norsk og islandsk.

Stefán Snævarr. (Kilde: HiL)
Powered by Labrador CMS